Privacyverklaring

Sandra Fleming/Puur San is gevestigd in Lochem onder vermelding van 59128038 bij de Kamer van Koophandel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Persoonsgegevens die Sandra Fleming/ Puur San verwerkt

Sandra Fleming/Puur San verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar producten of diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ze verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Sandra Fleming/Puur San verwerkt

De website en/of diensten van Sandra Fleming/Puur San heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ze kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ze raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ze zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via sandra@puursanlochem.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag  persoonsgegevens verwerk worden

Sandra Fleming/Puur San verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jou te kunnen appen, bellen of e-mailen indien dit nodig is om een afspraak te maken of mijn producten te kunnen leveren.
 • Het kunnen toesturen van een betaalverzoek voor de afgenomen producten of diensten.
 • Het afhandelen van de betaling

Sandra Fleming/Puur San verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die ze nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sandra Fleming/Puur San neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Sandra Fleming/Puur San bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens aan derden

 • Puur San verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Cookies, of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sandra Fleming/ Puur San en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Sandra Fleming van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sandra@puursanlochem.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, ben je verplicht een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Sandra Fleming/Puur San reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Sandra Fleming/Puur San wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe Sandra Fleming/Puur San persoonsgegevens beveiligt

Sandra Fleming/Puur San neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sandra@puursanlochem.nl

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem dan contact op via sandra@puursanlochem.nl

Sandra Fleming/Puur San houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het is daarom aan te raden dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent