Algemene Voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen, sessie, ceremonies en aankopen bij Sandra Fleming /Puur San.

1. Gegevens

Sandra Fleming – Puur San

Stalkaars 55

7242 MS Lochem

www.puursanlochem.nl | sandra@puursanlochem.nl

KVK 59128038

Wkkgz registratie via NIBIG (731353)

2. Definities

Client/klant: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een sessie, ceremonie, of andere activiteit of een product afneemt.

Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die Sandra Fleming een opdracht verstrekt.

3. Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en alle activiteiten tussen Sandra Fleming – Puur San en haar cliënten, klanten en/of opdrachtgevers.

4. Aard van de dienstverlening

Alle activiteiten van Sandra Fleming zijn gericht op bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. Zij zal haar aanbod naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Het is vervolgens aan de klant om het aangebodene naar eigen inzicht al dan niet toe te passen. De client, klant of opdrachtgevers is dus altijd zelf verantwoordelijk voor haar eigen ontwikkeling.

5. Bewijs van overeenkomst

Na een aanmelding, bestelling of aankoop ontvangt de klant een bevestiging via app of mail.

6. Informatieverstrekking

Van de client, klant en/of opdrachtgever wordt verwacht alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht vooraf te verstrekken.

Sandra Fleming is niet aansprakelijk als er schade ontstaat, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie door de client, klant en/of opdrachtgever.

7. Annulering van afspraken

Klanten kunnen tot 48 uur van tevoren coaching afspraken en healing sessies kosteloos afzeggen. Bij afzeggen binnen 48 uur vóór de afspraak of bij niet verschijnen, worden de volledige kosten van de betreffende afspraak in rekening gebracht.

Annulering van deelname aan ceremonies en cirkels (individueel en/of in een groep) geldt een 48 uurs afzegregeling of verplaatsing. Er wordt geen geld terug gegeven.

8. Dossiervorming en geheimhouding

Dossiervorming is zeer beperkt en dossiers zijn uitsluitend ter inzage voor Sandra Fleming en de betreffende client, klant.

De ervaringen die Sandra Fleming opdoet tijdens de contacten met klanten kunnen verwerkt worden in haar uitingen. Dat zal op zo'n manier gebeuren dat in redelijkheid niet te achterhalen is over welke klant het gaat. Klanten kunnen hiertegen vooraf bezwaar maken bij Sandra Fleming.

9. Levering van online gekochte producten

Na ontvangst van betaling wordt het product zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen geleverd.

10. Tarieven en prijzen

De geldende tarieven en prijzen staan vermeld op de website en worden op verzoek aan de client, klant, opdrachtgever toegezonden.

Sandra Fleming maakt gebruik van de Kleine Ondernemers Regeling, wat betekent dat alle aangeboden activiteiten vrij zijn van BTW.

Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele type fouten. Voor de gevolgen van type fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Sandra Fleming is dan ook niet verplicht om het product of dienst volgens de foutieve prijs te leveren. Eventuele verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

In sommige gevallen is er sprake van een actieprijs. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang deze actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de actie periode geen aanspraak worden gemaakt. Actie artikelen kunnen niet worden omgeruild.

11. Betaling

Alle activiteiten die uitgevoerd worden dienen betaald te worden middels een vooraf gestuurd betaalverzoek of ter plaatse contant. Er wordt geen geld retour gegeven. Bij een betalingsachterstand is Sandra Fleming gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

12. Indien van toepassing

Sandra Fleming streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de inhoud volledig en/of onjuist zijn, dan wordt daar geen aansprakelijkheid voor aanvaard.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Sandra Fleming behoudt zich het recht voor deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

13. Aansprakelijkheid

Sandra Fleming is niet aansprakelijk voor schade bij de client, klant of opdrachtgever die voortkomt uit een al voor de aanvang van de dienstverlening bij de klant aanwezige gesteldheid, geestelijk of fysiek, of gemoedstoestand.

De activiteiten van Sandra Fleming zijn nadrukkelijk geen vervanging van een psychologisch en/of medisch consult en/of therapie. Sandra Fleming stelt geen medische diagnoses. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. Sandra Fleming zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Sandra Fleming heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

Sandra Fleming is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan, doordat cliënt onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

Sandra Fleming kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor klachten na gebruik van haar goederen of diensten.

Sandra Fleming is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de praktijk.

14. Klachten

Sandra Fleming is aangesloten bij NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg).

Sandra Fleming heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) onder registratienummer 731353.

Ondank alle inspanningen om alles zo goed en netjes mogelijk te laten verlopen, komt het helaas toch wel eens voor dat er iets misgaat of niet naar wens is. Eventuele klachten worden uiteraard altijd correct behandeld.

Wanneer er een klacht is over de geleverde diensten of producten, is het vriendelijke verzoek om onderstaande procedure te volgen.

Klachten over een dienst of product moeten uiterlijk binnen 7 dagen na constatering worden gemeld per e-mail op: sandra@puursanlochem.nl.

Klachten moeten duidelijk en volledig omschreven worden, onder vermelding van datum bestelling en product.

Klachten worden door Sandra Fleming binnen 7 (werk)dagen behandeld en teruggekoppeld.

Sandra Fleming streeft altijd naar het vinden van een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Wanneer partijen er samen niet uitkomen kunnen cliënten van Sandra Fleming een beroep doen op de klachtenregeling en zich desgewenst laten bijstaan door een klachtenfunctionaris. Indien de klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij Opdrachtnemer.

15. Copyright

Op al het materiaal dat Sandra Fleming verstrekt zit copyright. Dat betekent dat niets mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd of op een andere wijze worden gebruikt zonder toestemming.

16. Slotbepalingen

Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van Opdrachtnemer www.puursanlochem.nl